Målrettet miljøarbeid

Stilt av
Jeg trenger og få en besvarelse på hva målrettet miljøarbeid faktisk er, leter på nettet, men finner ingen besvarelser som er greie og forstå.
1 svar

svarte:

Målrettet miljøarbeid er et redskap for å sette seg mål for det arbeidet man utfører og en metode for å nå disse målene.
Atferd formes i et samspill mellom individet og omgivelsene. Det skjer en gjensidig påvirkning. De forandringer i omgivelsene som våre handlinger får i stand, virker tilbake på oss. Vi lærer. Det er dette samspillet mellom individ og omgivelser, og resultatet av samspillet, selve atferdsendringen, man er opptatt av. For å forstå hvorfor mennesker handler som de gjør og hvordan man kan endre atferd, er det nødvendig å ha kjennskap til en del grunnleggende prinsipper for hvordan atferd oppstår, opprettholdes, endres og reduseres.
http://www.larvik.kommune.no/Si-din-mening/Sporsmal-og-svar/Funksjonshemmede/Hva-er-malrettet-miljoarbeid/#scroll